صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (۱.۸) (۰.۸۸) (۹۹.۸۷) (۹۵.۹۷)
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (۰.۱۷) (۳.۴۶) (۴۶.۲۴) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ (۰.۶۶) (۲.۷۸) (۹۰.۹۹) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ (۲.۰۴) (۰.۲۷) (۹۹.۹۵) (۶۲.۶۶)
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۶) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ (۱.۸۹) ۲.۳۷ (۹۹.۹) ۵۲۲,۴۹۷.۲
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ (۱.۵۲) ۳.۵۵ (۹۹.۶۳) ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ (۱.۶۳) ۱.۸۶ (۹۹.۷۵) ۸۴,۱۴۵.۵۹
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۷۸) (۰.۳۵) (۹۴.۲) (۷۲.۳۲)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۰.۵ ۱.۷۷ ۵۲۴.۶۴ ۵۹,۳۱۸.۲۸
۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ (۱.۶۸) (۰.۸۷) (۹۹.۸) (۹۵.۹۵)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۰.۴۱) (۲.۳۱) (۷۷.۵۱) (۹۹.۹۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۱.۰۹) (۲.۴۷) (۹۸.۲) (۹۹.۹۹)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۰.۳۶ ۰.۳۵ ۲۷۴.۰۵ ۲۶۳.۵۹
۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۰.۰۸ ۰.۶۲ ۳۳.۴۴ ۸۶۲.۲۹
۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۰ ۰ (۱.۷۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۰ ۰ (۱.۷۶) ۰