صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/30 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
2 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
3 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در امید نامه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
4 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
5 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/04/24 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
6 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/04/24 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ 1399/04/24 ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
8 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ 1399/02/06 ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
9 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/02/06 ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
10 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ 1399/02/06 ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
123
سایز صفحه