صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ 1399/09/10 با موضوع دریافت اعتبار ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
2 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/07/05 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
3 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/06/30 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
4 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
5 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در امید نامه ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
6 فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1399/06/30 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
7 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
8 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ 1399/07/05 با موضوع تغییر متولی صندوق در امید نامه ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
9 آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
10 موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ 99/04/24 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
123
سایز صفحه