صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۴۶,۱۷۳ ۸۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۴۱۷ ۱۵.۷۸ % ۱۸۶ ۰.۱۱ % ۱۴۶,۱۷۳ ۸۴.۱۲ %
۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۱۴۹,۱۵۴ ۸۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷,۲۶۸ ۱۵.۴۳ % ۲۹۴ ۰.۱۷ % ۱۴۹,۱۵۴ ۸۴.۴ %
۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۱۴۹,۵۵۱ ۸۲.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۸۱ ۱۶.۹۵ % ۲۸۹ ۰.۱۶ % ۱۴۹,۵۵۱ ۸۲.۸۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۱۵۰,۶۳۱ ۸۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۵۸۱ ۱۶.۸۵ % ۲۸۶ ۰.۱۶ % ۱۵۰,۶۳۱ ۸۲.۹۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۱۴۸,۵۲۶ ۸۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۹۶ ۱۹.۳ % ۲۸۳ ۰.۱۵ % ۱۴۸,۵۲۶ ۸۰.۵۴ %
۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۱۴۸,۵۲۶ ۸۰.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۹۶ ۱۹.۳ % ۲۸۰ ۰.۱۵ % ۱۴۸,۵۲۶ ۸۰.۵۴ %
۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱۴۸,۵۲۶ ۸۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵,۵۹۶ ۱۹.۳ % ۲۷۷ ۰.۱۵ % ۱۴۸,۵۲۶ ۸۰.۵۵ %
۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱۵۰,۶۵۷ ۷۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۸۶ ۱۹.۹ % ۲۷۵ ۰.۱۵ % ۱۵۰,۶۵۷ ۷۹.۹۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱۵۴,۹۹۸ ۸۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۷,۴۸۶ ۱۹.۴۵ % ۲۷۲ ۰.۱۴ % ۱۵۴,۹۹۸ ۸۰.۴۱ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱۵۵,۹۶۶ ۷۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷,۵۰۴ ۲۳.۳۲ % ۲۶۹ ۰.۱۳ % ۱۵۵,۹۶۶ ۷۶.۵۵ %