صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰۱,۴۲۵ ۶۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۰,۴۵۴ ۳۷.۳۲ % ۱۰۶ ۰.۰۷ % ۱۰۱,۴۲۵ ۶۲.۶۱ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۹۹,۴۶۶ ۶۰.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳,۵۶۵ ۳۲.۸۱ % ۱۰,۲۱۴ ۶.۲۶ % ۹۹,۴۶۶ ۶۰.۹۳ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰۱,۷۷۳ ۶۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۰۲۸ ۳۸.۵۹ % ۱۰۰ ۰.۰۶ % ۱۰۱,۷۷۳ ۶۱.۳۵ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰۸,۸۶۹ ۶۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۱۵۱ ۳۷.۷۸ % ۹۷ ۰.۰۶ % ۱۰۸,۸۶۹ ۶۲.۱۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰۱,۴۸۱ ۶۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۹۳۴ ۳۹.۳۲ % ۲۵۸ ۰.۱۵ % ۱۰۱,۴۸۱ ۶۰.۵۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰۱,۴۸۱ ۶۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۷۵۳ ۳۹.۲۶ % ۲۵۵ ۰.۱۵ % ۱۰۱,۴۸۱ ۶۰.۵۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰۱,۴۸۱ ۶۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۷۵۳ ۳۹.۲۶ % ۲۵۲ ۰.۱۵ % ۱۰۱,۴۸۱ ۶۰.۵۹ %
۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۹۴,۵۷۹ ۵۷.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۵۸۲ ۴۰.۱۳ % ۴,۷۴۵ ۲.۸۶ % ۹۴,۵۷۹ ۵۷.۰۱ %
۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۰۱,۶۶۹ ۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۳۷۵ ۴۱.۸۶ % ۲۴۶ ۰.۱۴ % ۱۰۱,۶۶۹ ۵۸ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۹۷,۸۰۴ ۵۹.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۱۷۰ ۴۰.۶۶ % ۲۴۴ ۰.۱۵ % ۹۷,۸۰۴ ۵۹.۲ %