صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۷,۲۷۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۲,۷۲۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۹,۷۴۰,۵۰۷,۸۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۹۸,۱۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۸,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۸,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱,۷۹۸,۱۱۲ ۱,۷۸۸,۴۸۱ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۹,۷۴۰,۵۰۷,۸۶۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱,۷۹۵,۷۸۶ ۱,۷۸۵,۹۳۷ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۹,۴۴۲,۱۴۱,۰۹۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۱,۸۱۶,۷۰۰ ۱,۸۰۶,۶۸۶ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۱,۸۷۵,۴۴۲,۰۶۱
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۱,۸۱۷,۵۹۰ ۱,۸۰۷,۶۴۸ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۱,۹۸۸,۳۴۹,۵۵۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱,۸۲۹,۵۷۶ ۱,۸۲۰,۲۶۷ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۳,۴۶۸,۱۳۸,۲۰۹
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱,۸۲۹,۶۳۹ ۱,۸۲۰,۳۳۰ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۳,۴۷۵,۵۱۳,۳۳۰
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱,۸۲۹,۷۰۲ ۱,۸۲۰,۳۹۲ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۳,۴۸۲,۸۸۵,۳۶۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱,۸۳۲,۶۰۶ ۱,۸۲۸,۸۱۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۴,۴۷۰,۴۸۶,۹۹۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ ۱,۸۳۳,۴۲۷ ۱,۸۲۹,۸۳۱ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۴,۵۸۹,۸۱۱,۷۷۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱,۸۲۷,۵۳۸ ۱,۸۲۴,۰۲۳ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۳,۹۰۸,۶۹۰,۶۲۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱,۸۱۴,۱۲۰ ۱,۸۰۹,۸۰۶ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۲,۲۴۱,۴۰۹,۹۴۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ۱,۷۹۶,۲۱۸ ۱,۷۹۰,۷۸۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۰,۰۱۰,۶۰۲,۳۰۳
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ ۱,۷۹۶,۲۵۴ ۱,۷۹۰,۸۲۰ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۰,۰۱۴,۸۴۷,۳۵۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱,۷۹۶,۲۹۳ ۱,۷۹۰,۸۵۹ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۱۰,۰۱۹,۴۴۱,۶۶۶
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱,۷۶۵,۶۷۷ ۱,۷۵۹,۰۱۸ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۶,۲۸۵,۳۷۵,۰۶۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱,۷۵۴,۴۷۹ ۱,۷۵۰,۳۶۲ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۵,۲۷۰,۱۵۸,۸۴۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱,۷۳۶,۱۳۰ ۱,۷۳۱,۴۳۳ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۳,۰۵۰,۲۹۸,۶۴۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱,۷۴۵,۶۲۴ ۱,۷۴۰,۴۷۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۴,۱۱۰,۶۴۳,۵۴۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۱,۷۴۳,۶۰۱ ۱,۷۳۸,۷۳۶ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۳,۹۰۶,۷۴۸,۶۶۹
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۱,۷۴۳,۶۳۰ ۱,۷۳۸,۷۶۵ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۵۳ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۱۷,۲۷۳ ۲۰۳,۹۱۰,۲۲۲,۱۸۸