صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۵۴,۵۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۵,۴۳۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۰۶۱,۰۶۵,۶۵۶,۴۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۴۴,۷۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۴۲,۸۵۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۴۲,۸۵۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۶۴۴,۷۲۱ ۱,۶۴۲,۸۵۷ ۱,۶۴۲,۸۵۷ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۲,۰۶۱,۰۶۵,۶۵۶,۴۱۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۶۶۳,۲۳۳ ۱,۶۶۱,۳۳۷ ۱,۶۶۱,۳۳۷ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۲,۰۸۴,۲۵۰,۷۰۴,۸۲۶
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۶۲۳,۱۹۸ ۱,۶۲۱,۳۷۵ ۱,۶۲۱,۳۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۲,۰۳۴,۱۱۵,۳۶۴,۸۰۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱,۶۰۵,۶۳۲ ۱,۶۰۳,۸۱۸ ۱,۶۰۳,۸۱۸ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۲,۰۱۲,۰۸۹,۵۷۰,۵۴۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱,۵۷۲,۳۸۳ ۱,۵۷۰,۶۱۸ ۱,۵۷۰,۶۱۸ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۹۷۰,۴۳۸,۱۱۳,۲۴۷
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱,۵۷۲,۳۳۲ ۱,۵۷۰,۵۶۷ ۱,۵۷۰,۵۶۷ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۹۷۰,۳۷۳,۸۲۹,۲۷۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱,۵۷۲,۲۸۱ ۱,۵۷۰,۵۱۶ ۱,۵۷۰,۵۱۶ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۹۷۰,۳۰۹,۶۷۳,۷۰۲
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱,۵۱۳,۷۳۰ ۱,۵۱۲,۰۴۶ ۱,۵۱۲,۰۴۶ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۸۹۶,۹۵۵,۷۶۶,۵۲۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱,۴۸۳,۷۴۵ ۱,۴۸۲,۱۰۴ ۱,۴۸۲,۱۰۴ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۸۵۹,۳۹۱,۸۴۹,۴۲۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱,۴۷۸,۶۸۲ ۱,۴۷۷,۰۴۶ ۱,۴۷۷,۰۴۶ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۸۵۳,۰۴۶,۳۴۹,۴۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱,۴۵۰,۶۶۸ ۱,۴۴۹,۰۷۵ ۱,۴۴۹,۰۷۵ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۸۱۷,۹۵۳,۹۳۰,۵۳۴
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱,۴۱۸,۷۹۳ ۱,۴۱۷,۲۴۵ ۱,۴۱۷,۲۴۵ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۷۸,۰۲۲,۱۱۰,۰۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱,۴۱۸,۷۴۱ ۱,۴۱۷,۱۹۳ ۱,۴۱۷,۱۹۳ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۷۷,۹۵۶,۸۸۰,۶۵۱
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ ۱,۴۱۸,۶۸۹ ۱,۴۱۷,۱۴۱ ۱,۴۱۷,۱۴۱ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۷۷,۸۹۱,۷۸۴,۰۴۷
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ ۱,۴۱۱,۹۵۸ ۱,۴۱۰,۴۲۴ ۱,۴۱۰,۴۲۴ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۶۹,۴۶۴,۳۰۶,۵۲۴
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ۱,۴۱۱,۹۰۵ ۱,۴۱۰,۳۷۱ ۱,۴۱۰,۳۷۱ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۶۹,۳۹۸,۲۶۴,۴۱۷
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ ۱,۴۱۰,۰۳۸ ۱,۴۰۸,۴۹۹ ۱,۴۰۸,۴۹۹ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۶۷,۰۴۹,۸۰۹,۲۷۱
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ ۱,۴۰۶,۸۴۳ ۱,۴۰۵,۳۱۴ ۱,۴۰۵,۳۱۴ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۶۳,۰۵۳,۴۲۳,۰۰۶
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ۱,۳۹۷,۹۳۳ ۱,۳۹۶,۴۱۷ ۱,۳۹۶,۴۱۷ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۵۱,۸۹۱,۴۲۷,۹۱۱
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ۱,۳۹۷,۸۸۱ ۱,۳۹۶,۳۶۵ ۱,۳۹۶,۳۶۵ ۰ ۰ ۱,۴۷۲,۶۰۴ ۰ ۲۱۸,۰۴۲ ۱,۲۵۴,۵۶۲ ۱,۷۵۱,۸۲۶,۵۸۶,۴۰۱
  مشاهده همه