صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۴,۶۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۵,۳۲۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۹,۸۶۹,۷۲۱,۰۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۸۸,۱۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۸۷,۰۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۸۷,۰۳۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱,۱۸۸,۱۶۰ ۱,۱۸۷,۰۳۴ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۵۹,۸۶۹,۷۲۱,۰۶۴
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱,۲۰۴,۴۰۷ ۱,۲۰۳,۳۰۳ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۲,۰۶۰,۸۹۶,۱۰۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱,۱۹۷,۶۸۴ ۱,۱۹۶,۵۵۵ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۱,۱۵۲,۰۰۲,۷۶۷
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱,۱۹۹,۳۴۷ ۱,۱۹۸,۱۳۹ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۱,۳۶۵,۳۰۳,۷۹۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱,۲۲۱,۷۳۹ ۱,۲۲۰,۶۱۳ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۴,۳۹۲,۱۵۸,۹۶۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱,۲۲۰,۴۳۶ ۱,۲۱۹,۳۱۰ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۴,۲۱۶,۷۲۳,۵۷۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱,۲۲۰,۴۸۰ ۱,۲۱۹,۳۵۴ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۴,۲۲۲,۶۰۲,۲۹۳
  ۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱,۲۲۴,۴۹۰ ۱,۲۲۳,۴۴۲ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۴,۷۷۳,۱۲۲,۵۵۷
  ۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱,۲۲۴,۳۶۴ ۱,۲۲۳,۲۳۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۴,۷۴۵,۴۵۵,۶۵۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱,۲۱۵,۱۸۴ ۱,۲۱۴,۱۰۰ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۳,۵۱۴,۹۸۸,۴۵۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱,۲۱۵,۲۱۲ ۱,۲۱۴,۲۰۳ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۳,۵۲۸,۸۲۵,۲۷۲
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱,۲۰۹,۷۸۸ ۱,۲۰۸,۷۱۸ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۲,۷۹۰,۲۰۵,۷۲۱
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱,۲۰۹,۸۳۰ ۱,۲۰۸,۷۶۰ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۲,۷۹۵,۸۱۴,۱۴۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱,۲۰۹,۸۷۲ ۱,۲۰۸,۸۰۲ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۲,۸۰۱,۴۲۵,۶۵۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۱,۱۹۸,۲۲۵ ۱,۱۹۷,۱۶۰ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۱,۲۳۳,۵۲۴,۵۴۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ ۱,۲۰۰,۵۱۹ ۱,۱۹۹,۴۵۱ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۱,۵۴۲,۱۰۸,۹۱۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ ۱,۲۰۰,۷۴۲ ۱,۱۹۹,۶۵۳ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۱,۵۶۹,۳۰۲,۹۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ ۱,۲۱۱,۱۸۱ ۱,۲۱۰,۱۴۰ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۲,۹۸۱,۶۲۱,۷۵۳
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ ۱,۲۱۶,۲۲۰ ۱,۲۱۵,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۳,۶۶۴,۱۳۲,۸۶۱
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۱,۲۱۶,۲۶۰ ۱,۲۱۵,۲۴۷ ۰ ۰ ۱۴۰,۹۶۰ ۰ ۶,۲۸۰ ۱۳۴,۶۸۰ ۱۶۳,۶۶۹,۴۹۳,۴۴۸