صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱۹,۴۱۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۰,۵۸۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۰,۳۰۵,۲۱۶,۳۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۷۲,۵۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۷۲,۴۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۷۲,۴۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۱۲/۱۴
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ۶۷۲,۵۲۶ ۶۷۲,۴۷۲ ۶۷۲,۴۷۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۸۰,۳۰۵,۲۱۶,۳۵۱
  ۲ ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ ۶۷۱,۵۰۱ ۶۷۱,۴۴۸ ۶۷۱,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۸۰,۱۸۲,۹۴۲,۴۲۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۶۷۱,۵۴۲ ۶۷۱,۴۸۹ ۶۷۱,۴۸۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۸۰,۱۸۷,۸۹۹,۵۶۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ ۶۷۱,۵۸۴ ۶۷۱,۵۳۱ ۶۷۱,۵۳۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۸۰,۱۹۲,۸۵۲,۷۸۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ۶۷۱,۶۲۵ ۶۷۱,۵۷۲ ۶۷۱,۵۷۲ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۸۰,۱۹۷,۸۰۶,۰۲۱
  ۶ ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ ۶۶۷,۴۳۶ ۶۶۷,۳۸۳ ۶۶۷,۳۸۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۶۹۷,۵۱۲,۴۰۶
  ۷ ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ ۶۶۷,۴۷۷ ۶۶۷,۴۲۴ ۶۶۷,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۷۰۲,۴۶۴,۱۳۱
  ۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۶۶۷,۵۱۹ ۶۶۷,۴۶۶ ۶۶۷,۴۶۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۷۰۷,۴۱۵,۹۱۲
  ۹ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ۶۶۷,۰۲۳ ۶۶۶,۹۷۰ ۶۶۶,۹۷۰ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۶۴۸,۲۵۴,۸۶۶
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ ۶۶۵,۳۹۳ ۶۶۵,۳۴۳ ۶۶۵,۳۴۳ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۴۵۳,۹۵۹,۴۰۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ ۶۶۴,۹۶۳ ۶۶۴,۹۱۴ ۶۶۴,۹۱۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۴۰۲,۶۷۱,۹۶۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ ۶۶۵,۰۰۴ ۶۶۴,۹۵۵ ۶۶۴,۹۵۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۴۰۷,۶۰۲,۸۸۷
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۶۶۵,۰۴۵ ۶۶۴,۹۹۶ ۶۶۴,۹۹۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۴۱۲,۵۳۳,۸۲۴
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ۶۶۴,۲۸۴ ۶۶۴,۲۳۶ ۶۶۴,۲۳۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۳۲۱,۷۸۸,۶۶۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ ۶۶۲,۰۹۱ ۶۶۱,۹۷۴ ۶۶۱,۹۷۴ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۹,۰۵۱,۵۷۵,۰۷۸
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۶۵۹,۹۲۵ ۶۵۹,۸۱۱ ۶۵۹,۸۱۱ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۸,۷۹۳,۳۵۹,۱۲۵
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۶۵۹,۴۹۰ ۶۵۹,۳۷۶ ۶۵۹,۳۷۶ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۸,۷۴۱,۴۰۶,۶۳۹
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ ۶۶۰,۶۱۵ ۶۶۰,۵۴۵ ۶۶۰,۵۴۵ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۸,۸۸۰,۹۸۳,۹۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ ۶۶۰,۶۵۷ ۶۶۰,۵۸۷ ۶۶۰,۵۸۷ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۸,۸۸۵,۹۹۹,۰۲۳
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۶۶۰,۶۹۹ ۶۶۰,۶۲۹ ۶۶۰,۶۲۹ ۰ ۰ ۱۵۰,۰۶۰ ۰ ۳۰,۶۴۲ ۱۱۹,۴۱۸ ۷۸,۸۹۱,۰۱۴,۱۰۹
  مشاهده همه