صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی شده صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی شده صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت های مالی نه ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۱ ماه و ۱۶ روز منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ صورت های مالی حسابرسی نشده ۱ ماه و ۱۶ روز منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ افشای پرتفوی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ افشای پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ صورت های مالی سالانه حسابرسی شده منتهی به ۹۸/۰۳/۳۱ صندوق اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۳ ماه و ۱۵ روز منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ صورت های مالی حسابرسی نشده ۳ ماه و ۱۵ روز منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ افشای پرتفوی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ دانلود