صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/09/04 1,188,160 1,187,034 0 0 140,960 0 6,280 134,680 159,869,721,064
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/09/03 1,204,407 1,203,303 0 0 140,960 0 6,280 134,680 162,060,896,104
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/09/02 1,197,684 1,196,555 0 0 140,960 0 6,280 134,680 161,152,002,767
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/09/01 1,199,347 1,198,139 0 0 140,960 0 6,280 134,680 161,365,303,793
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/30 1,221,739 1,220,613 0 0 140,960 0 6,280 134,680 164,392,158,965
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/29 1,220,436 1,219,310 0 0 140,960 0 6,280 134,680 164,216,723,575
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/28 1,220,480 1,219,354 0 0 140,960 0 6,280 134,680 164,222,602,293
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/27 1,224,490 1,223,442 0 0 140,960 0 6,280 134,680 164,773,122,557
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/26 1,224,364 1,223,236 0 0 140,960 0 6,280 134,680 164,745,455,652
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/25 1,215,184 1,214,100 0 0 140,960 0 6,280 134,680 163,514,988,454
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/24 1,215,212 1,214,203 0 0 140,960 0 6,280 134,680 163,528,825,272
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/23 1,209,788 1,208,718 0 0 140,960 0 6,280 134,680 162,790,205,721
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/22 1,209,830 1,208,760 0 0 140,960 0 6,280 134,680 162,795,814,146
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/21 1,209,872 1,208,802 0 0 140,960 0 6,280 134,680 162,801,425,650
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/20 1,198,225 1,197,160 0 0 140,960 0 6,280 134,680 161,233,524,546
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/19 1,200,519 1,199,451 0 0 140,960 0 6,280 134,680 161,542,108,918
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/18 1,200,742 1,199,653 0 0 140,960 0 6,280 134,680 161,569,302,914
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/17 1,211,181 1,210,140 0 0 140,960 0 6,280 134,680 162,981,621,753
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/16 1,216,220 1,215,207 0 0 140,960 0 6,280 134,680 163,664,132,861
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/08/15 1,216,260 1,215,247 0 0 140,960 0 6,280 134,680 163,669,493,448