صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
لیست NAV

لیست NAV

ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/07/01 1,327,839 1,320,208 0 0 128,460 0 6,280 122,180 161,302,955,107
2 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/31 1,352,151 1,344,364 0 0 128,460 0 6,280 122,180 164,254,401,614
3 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/30 1,354,460 1,346,652 0 0 128,460 0 6,280 122,180 164,533,943,734
4 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/29 1,363,427 1,355,563 0 0 128,460 0 6,280 122,180 165,622,633,064
5 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/28 1,391,538 1,383,784 0 0 128,460 0 6,280 122,180 169,070,719,922
6 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/27 1,391,608 1,383,854 0 0 128,460 0 6,280 122,180 169,079,331,413
7 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/26 1,391,679 1,383,925 0 0 128,460 0 6,280 122,180 169,087,965,892
8 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/25 1,418,382 1,410,518 0 0 128,460 0 6,280 122,180 172,337,081,575
9 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/24 1,440,375 1,432,284 0 0 128,460 0 6,280 122,180 174,996,480,325
10 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/23 1,464,191 1,456,050 0 0 128,460 0 6,280 122,180 177,900,178,975
11 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/22 1,475,309 1,467,453 0 0 128,460 0 6,280 122,180 179,293,466,504
12 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/21 1,467,753 1,460,106 0 0 128,460 0 6,280 122,180 178,395,787,914
13 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/20 1,467,823 1,460,177 0 0 128,460 0 6,280 122,180 178,404,414,341
14 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/19 1,467,894 1,460,248 0 0 128,460 0 6,280 122,180 178,413,043,729
15 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/18 1,492,935 1,485,266 0 0 128,460 0 6,280 122,180 181,469,766,330
16 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/17 1,498,678 1,491,351 0 0 128,460 0 6,280 122,180 182,213,207,314
17 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/16 1,515,289 1,507,856 0 0 128,460 0 6,280 122,180 184,229,896,489
18 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/15 1,510,156 1,502,416 0 0 128,460 0 6,280 122,180 183,565,147,882
19 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/14 1,509,176 1,501,229 0 0 128,460 0 6,280 122,180 183,420,125,294
20 صندوق بازارگردانی اختصاصی هوشمند آبان 1399/06/13 1,509,249 1,501,303 0 0 128,460 0 6,280 122,180 183,429,143,726