صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۰,۷۴۵ ۵۵.۹۸ ۱۲۵,۹۷۷ ۷۲.۴۱ ۹۹,۵۲۰ ۶۰.۴۴ ۱۰۱,۴۲۵ ۶۲.۶۱
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴۴,۳۲۰ ۴۰.۸۴ ۴۵,۷۹۸ ۲۶.۳۲ ۶۱,۰۸۲ ۳۷.۱ ۶۰,۴۵۴ ۳۷.۳۲
سایر دارایی ها ۳,۴۴۶ ۳.۱۸ ۲,۲۱۰ ۱.۲۷ ۴,۰۵۷ ۲.۴۶ ۱۰۶ ۰.۰۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۶۰,۷۴۵ ۵۵.۹۸ ۱۲۵,۹۷۷ ۷۲.۴۱ ۹۹,۵۲۰ ۶۰.۴۴ ۱۰۱,۴۲۵ ۶۲.۶۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد