صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۴,۸۳۶ ۵۳.۷۴ ۱۳۱,۵۰۹ ۶۰.۱۱ ۱۵۶,۲۷۹ ۸۱.۲۷ ۱۴۶,۱۷۳ ۸۴.۱۲
اوراق ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴۳,۷۱۴ ۴۲.۸۴ ۸۳,۸۹۴ ۳۸.۳۵ ۳۵,۶۷۳ ۱۸.۵۵ ۲۷,۴۱۷ ۱۵.۷۸
سایر دارایی ها ۳,۴۹۲ ۳.۴۲ ۳,۳۷۶ ۱.۵۴ ۳۴۷ ۰.۱۸ ۱۸۶ ۰.۱۱
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۵۴,۸۳۶ ۵۳.۷۴ ۱۳۱,۵۰۹ ۶۰.۱۱ ۱۵۶,۲۷۹ ۸۱.۲۷ ۱۴۶,۱۷۳ ۸۴.۱۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد