صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۳ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با موضوع تغییر متولی صندوق در امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۵ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۶ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۸ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۹ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۱ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۲ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۱۴ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۱۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۱۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۱۸ فهرست اسامی حاضرین در مجمع موسس مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۱۹ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳