صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۶۴۲۹
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ با موضوع دریافت اعتبار دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۶
۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۷/۰۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
۴ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۵ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با موضوع تغییر متولی صندوق در امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۶ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با موضوع تغییر متولی صندوق در اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۸ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ با موضوع تغییر متولی صندوق در امید نامه دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۶
۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۹/۰۴/۲۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۱۰ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۱۱ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
۱۳ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۱۴ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
۱۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۶ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۷ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۱۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۷/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
۱۹ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
۲۰ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان برای مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
۲۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با مصوبات مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۲۳ فهرست اسامی حاضرین در مجمع موسس مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۸
۲۴ فهرست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۹۸/۰۴/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۲۵ آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هوشمند آبان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۳